topimg1.jpg

Vedtægter for Skårup Idrætsforening

Nedenstående vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. januar 1993

- ændret den 26. marts 2012.

 

Vedtægter


1.

Foreningens navn er Skårup Idrætsforening – sammenslutning af Skårup Boldklub og Skårup ny Gymnastikforening.

2.

Foreningens formål er ved idræt at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel for såvel unge som ældre.

3.

Klubbens hjemsted er Skårup, Svendborg kommune.

4.

Foreningen kan efter hovedbestyrelsens beslutning tilsluttes relevante idrætslige organisationer.

5.

Stk. 1 Som aktive eller passive medlemmer kan hovedbestyrelsen

optage enhver, som agter at arbejde ud fra foreningens

formålsparagraffer. Endvidere er bestyrelsesmedlemmer i

støtteforeningen automatisk medlemmer af foreningen.

Stk. 2 Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder

grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen

på førstkommende generalforsamling.

6.

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned – første gang i 1994 – og indkaldes med 14 dages varsel via de
elektroniske medier som hjemmesiden, facebook og evt. Info TV.

Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før.

Stk. 3. Medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret. Børn, der

ikke er fyldt 16 år, kan repræsenteres af en forælder, der i

så fald kun har én stemme. På generalforsamlingen har

ethvert medlem kun én stemme pr. stemmeafgivning.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Stk. 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

Valg af dirigent og stemmetæller.

Hovedbestyrelsens beretning.

Afdelingernes beretninger.

Forelæggelse af revideret regnskab.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af: a. Formand

Næstformand

Kasserer

Afdelings- og udvalgsformænd

Repræsentant til FU

Valg af 1 revisorer og suppleant for denne.

Eventuelt.

8.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter, at begæringen skriftligt er fremsat til formanden med oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet.

9.

Foreningen er opdelt i 11 afdelinger:

Fodboldafdelingen

Håndboldafdelingen

Gymnastikafdelingen

Badmintonafdelingen

Svømmeafdelingen

Tennisafdelingen

Vollyballafdelingen

Beachvolleyballafdelingen

Fitnessafdelingen

Løbeafdelingen

Bordtennisafdelingen

De på generalforsamlingen valgte afdelingsformænd udpeger selv næstformand og øvrige udvalgsmedlemmer. Disse skal kunne godkendes af hovedbestyrelsen.

10.

Hovedbestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand

Næstformand

Kasserer

Formændene for de enkelte afdelinger og en repræsentant fra støtteafdelingen.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

Næstformandens er født formand for et udvalg, som han/hun selv nedsætter. Det er dette udvalgs opgave at skabe aktiviteter, som kan give økonomiske midler til foreningen og at koordinere de enkelte afdelingers eventuelle henvendelser til sponsorer.

Alle vælges af generalforsamlingen for 2 år. Formand er valgt i ulige årstal. Næstformand og Kasserer er valgt i lige årstal. Halvdelen af afdelingsformændene er på valg efter lodtrækning det første år.

11.

Størrelsen af kontingentet indstilles af udvalgene og godkendes af hovedbestyrelsen.

12.

Stk 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og hovedbesty-

relse hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for

hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligt-

else overfor foreningen ud over kontingentforpligtelse.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foren-

ingens formue eller udbytte af nogen art.

13.

Foreningen tegnes af et forretningsudvalg(FU)bestående af formanden, næstformanden, kassereren samt 1 pers valgt på generalforsamlingen for to år. Formålet med FU er at koordinere fælles spilleregler i SIF, så som værdiregler og økonomistyring i tæt samarbejde med hovedbestyrelsen (HB) samt tage initiativer
til igangsætning og drøftelse af nye videreudviklende arrangementer, aktiviteter og initiativer til gavn for foreningen og dens medlemmer. FU er samtidig også ansigtet indad, hvor medlemmer og borgere i Skårup kan fremlægge nye ideer og forslag til videre behandling i HB.

14.
Hovedbestyrelsen repræsenterer under formandens ledelse forening-

en i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

15.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 er fremmødt.

16.

Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for afdelingsbestyr-

elsernes og udvalgenes arbejdsområde og daglige virke. Hovedbestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

17.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Hovedbestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskabet og status, der forelægges den ordinære generalfor- samling til godkendelse, skal de til sidst 3 dage før generalforsam-

lingen med revisorernes påtegning ligge til gennemsyn hos kassereren.

18.

Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Ved beslutning om opløsning træffes på samme generalforsamling ved almindelig flertalsafgørelse bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre, som dog skal anvendes til idrætslige eller andre kulturelle formål i Skårup.

Ovennævnte vedtægter vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. mats 2015.

 

Dirigent: Maria Rolskov

Formand: Arne Buch

 

Vedtægtsændringer i SIF

Generalforsamling 2015.03.23: FU tegner SIF og valg til FU §13.

Generalforsamling 2014.03.31: SKI vælger deres bestyrelse 

Generalforsamling 2012.03.26: Oprettelse af bordtennisafdeling

Generalforsamling 2011.03.28: Oprettelse af løbeafdeling

Generalforsamling 2008.03.28: Oprettelse af fitnessafdeling

Generalforsamling 2001.03.26: 

Generalforsamling 1999.05.07: Oprettelse af tennisafdeling

Generalforsamling 1998.03.30: Oprettelse af beachvolleyafdeling.

Generalforsamling 1997.03.17: Én revisor på valg i lige år og én

er på valg i ulige år.

Generalforsamling 1996.03.25: Bordtennisafdelingen udgår og i

stedet indgår volleyball afdelingen.


Kontakt

  • Skårup Idrætsforening
  • Åbyvejen 43
  • 5881 Skårup

Kort og rutevejledning


Se video